آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند – خیابان استاد نجات الهی(ویلا) – کوچه جرج جرداق (افشین
سابق) – پلاک 10

وبسایت: uast14-ac.ir

صفحه اینستاگرام: uast.14

تلفن: 9- 68 38 90 88

کدپستی: 14 45 84 98 15

فهرست